Board logo

标题: 李正伦硬笔对联 [打印本页]

作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:06     标题: 李正伦硬笔对联

本帖最后由 李正伦 于 2018-6-10 17:08 编辑

img161.jpg
2018-6-10 17:06


图片附件: img161.jpg (2018-6-10 17:06, 235.11 KB) / 下载次数 7
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273969&k=2dc87552d974890218889d319cf92dab&t=1545170279&sid=0wWC26


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:10

img162.jpg
2018-6-10 17:09


图片附件: img162.jpg (2018-6-10 17:09, 228.43 KB) / 下载次数 5
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273970&k=de8d2dfb6ad081cddd1df1b83a4187a6&t=1545170279&sid=0wWC26


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:10

img163.jpg
2018-6-10 17:10


图片附件: img163.jpg (2018-6-10 17:10, 208.69 KB) / 下载次数 4
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273971&k=d76d05001a97f7c426469f9d6f1a5974&t=1545170279&sid=0wWC26


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:11

img164.jpg
2018-6-10 17:11


图片附件: img164.jpg (2018-6-10 17:11, 182.85 KB) / 下载次数 7
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273972&k=3510c91fb2f882f0788500e39ee075d6&t=1545170279&sid=0wWC26


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:12

img165.jpg
2018-6-10 17:12


图片附件: img165.jpg (2018-6-10 17:12, 149.59 KB) / 下载次数 3
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273973&k=ef2a6bb380201119fbf518a07d1079b2&t=1545170279&sid=0wWC26


作者: 书生5806    时间: 2018-6-10 21:34

天啊,写的太好了。
作者: 李正伦    时间: 2018-6-11 14:32

回复 6# 书生5806
作者: yuansanyou    时间: 2018-6-11 17:53


作者: 畅锋    时间: 2018-6-20 21:52

写的好啊
作者: 不披羊皮了    时间: 2018-9-26 13:45

很好。。。。。。。
作者: 胡光荣    时间: 2018-10-19 20:36

欣赏学习近平了!
欢迎光临 中国硬笔书法在线论坛 (http://ybsfbbs.eshufa.com/) Powered by Discuz! 7.2