Board logo

标题: 李正伦硬笔对联 [打印本页]

作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:06     标题: 李正伦硬笔对联

本帖最后由 李正伦 于 2018-6-10 17:08 编辑

img161.jpg
2018-6-10 17:06


图片附件: img161.jpg (2018-6-10 17:06, 235.11 KB) / 下载次数 0
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273969&k=3e1b5dfd4fe16c933f9dc12aaaf555bb&t=1534565879&sid=2PyyB9


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:10

img162.jpg
2018-6-10 17:09


图片附件: img162.jpg (2018-6-10 17:09, 228.43 KB) / 下载次数 0
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273970&k=ddbe04a4a14df9d4c706468654232383&t=1534565879&sid=2PyyB9


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:10

img163.jpg
2018-6-10 17:10


图片附件: img163.jpg (2018-6-10 17:10, 208.69 KB) / 下载次数 0
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273971&k=01cf53988105483ba8320e33e89b5085&t=1534565879&sid=2PyyB9


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:11

img164.jpg
2018-6-10 17:11


图片附件: img164.jpg (2018-6-10 17:11, 182.85 KB) / 下载次数 0
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273972&k=17af997719cf5f3327da52870e266d50&t=1534565879&sid=2PyyB9


作者: 李正伦    时间: 2018-6-10 17:12

img165.jpg
2018-6-10 17:12


图片附件: img165.jpg (2018-6-10 17:12, 149.59 KB) / 下载次数 0
http://ybsfbbs.eshufa.com/attachment.php?aid=273973&k=cf6b999c5c0c9cc361de8c958daccaff&t=1534565879&sid=2PyyB9


作者: 书生5806    时间: 2018-6-10 21:34

天啊,写的太好了。
作者: 李正伦    时间: 2018-6-11 14:32

回复 6# 书生5806
作者: yuansanyou    时间: 2018-6-11 17:53


作者: 畅锋    时间: 2018-6-20 21:52

写的好啊




欢迎光临 中国硬笔书法在线论坛 (http://ybsfbbs.eshufa.com/) Powered by Discuz! 7.2